Phí Đăng Ký

– Đăng ký và nộp phí trước ngày 25/10/2020:          1,000,000 đồng

– Đăng ký và nộp phí trước ngày 26/11/2020:          1,500,000 đồng

– Đăng ký từ 26/7 đến 28/11/2020:                              2,000,000 đồng