NGÀY QUAN TRỌNG

  • Thời gian nộp báo cáo khoa học: từ 1/3/2020
  • Hạn nộp tên đề tài và báo cáo tóm tắt: 15/10/2020
  • Thời gian chấm và thông báo: 16/10 – 30/10/2020