Chủ Đề Báo Cáo Và Hướng Dẫn

Gửi báo cáo khoa học

 • Bạn có thể gửi bản báo cáo của bạn trực tuyến qua website từ ngày 1/3/2020
 • Báo cáo tóm tắt phải gửi trước hạn chót ngày: 30/09/2020

Hướng dẫn nộp bài tóm tắt

 • Không có giới hạn về số lượng bài báo cáo mà một tác giả có thể gửi.
 • Bản tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt (kèm bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).
 • Nội dung khoảng 300 từ, khổ giấy A4, lề trên và dưới 2,5cm; font Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, cách dòng 1,5.
 • Nội dung tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (Objectives), Đối tượng và Phương pháp (Materials & Methods), Kết quả (Results) và Kết luận (Conclusion).
 • Đề nghị ghi rõ tên tác giả, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ và điện thoại riêng (Để Ban tổ chức tiện liên lạc).

Hướng dẫn nộp bài toàn văn:

Bài toàn văn (Fulltext): dài tối đa 8 trang A4 đánh máy theo quy định trên, số lượng tài liệu tham khảo không quá 20 tài liệu.

Báo cáo các chuyên đề tổng quan:

 • Hình thức trình bày tương tự, gồm bản tóm tắt (tiếng Việt và Anh hoặc Pháp) và bài toàn văn, nội dung không quá 10 trang A4, kể cả phần tài liệu tham khảo.
 • Toàn bộ các bài báo cáo gửi qua email đến địa chỉ gởi bài dưới đây. Chỉ những công trình của các tác giả có đăng ký tham dự chính thức mới được Ban Tổ chức xem xét và chọn lựa để trình bày tại Hội nghị.

Báo cáo viên nộp bài theo một trong các chủ đề sau:

– Sản khoa, sơ sinh

– Phụ khoa

Vô sinh & kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Hình thức báo cáo

 • Các báo cáo tổng quan và chuyên đề cần được chuẩn bị bằng chương trình Microsoft PowerPoint và sẽ được trình bày diễn đàn (oral presentation).
 • Các báo cáo nghiên cứu khoa học có thể đăng ký dưới một trong hai hình thức: báo cáo diễn đàn (oral presentation) hoặc bích báo (poster presentation).
 • Vui lòng đảm bảo tất cả nội dung đều chính xác trước khi bạn “Submit”bản báo cáo khoa học của bạn.
 • Một bản tóm tắt có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào cho đến ngày hết hạn nộp bản tóm tắt. Vui lòng nhấp vào “Chỉnh sửa” để thay đổi bản tóm tắt đã gửi.
 • Hội đồng khoa học có quyền chấp nhận hoặc từ chối báo cáo khoa học.
 • Báo cáo viên thuyết trình sẽ được thông báo về kết quả của báo cáo khoa học (báo cáo miệng hoặc báo cáo treo), phiên khoa học và thời gian thuyết trình qua email.

Các bài báo chất lượng sẽ được bình duyệt trước khi đăng trên Tạp Chí Phụ Sản. Tác giả sẽ được yêu cầu nộp vào hệ thống Tạp chí tại địa chỉ: vjog.vn